Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozơ

thu được 0,0918gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là:

A.

7,65%

B.

5%

C.

3,5%

D.

2,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nglu =1/2.n Ag , mglu =0,0765(g), C% Glu =5%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...