Cho tam giác ABC, gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CA, AB. Gọi x = EA + DB + FC. Vectơ x bằng vectơ:

A.

AF

B.

FA

C.

0

D.

CE

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo dõi các vectơ trong mỗi đẳng thức trên hình vẽ (bên dưới):
- Dễ thấy AE + AF = AD theo qui tắc hình bình hành.
- Ta có: EA = CE  DB = CD nên EA + DB = CF, theo qui tắc hình bình hành, vậy EA + DB = CF ⇒ x = 0

                              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...