Cho số phức z ≠ 0 có dạng lượng giác z = r(cosφ + isinφ) (r > 0). Khi đó dạng lượng giác của - là:

A.

r(cosφ - isinφ)

B.

r(sinφ - icosφ)

C.

r(cos( + φ) + isin( + φ))

D.

r(cos( - φ) + isin( - φ))

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...