Cho sơ đồ phản ứng: 

X, Y, Z lần lượt là các chất nào?

A.

CH3-CH2-CH3, CH3-CH2-CH2Cl, CH3-CHCl-CH3.

B.

CH3-CH2-CH2OH, CH3-CH2-COOH, CH3-CH2-CHO.

C.

CH3-CH=CH2, CH3-CH2-CH2OH, CH3-CHOH-CH3.

D.

CH3-CH=CH2, CH3-CHOH-CH3, CH3-CH2-CH2OH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...