Cho sơ đồ phản ứng:

X C6H6 Y anilin.

X và Y tương ứng là:

A.

C6H12(xiclohexan), C6H5CH3.

B.

C2H2, C6H5NO2.

C.

C2H2, C6H5CH3.

D.

CH4, C6H5NO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H2, C6H5NO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...