Cho sơ đồ phản ứng :

        CH2=CHCOOH  +  HCl              

Sản phẩm của phản ứng là :

 

 

A.

CH2=CHCOCl. 

B.

CH2ClCH2COOH.

C.

CH3CHClCOOH

D.

CH2ClCH2COCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2ClCH2COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...