Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bộtX-> Y -> Z -> metyl axetat (mỗi mũi tên là một phương trình). Các chất Y,Z là

A.

C2H5OH,CH3COOH

B.

CH3COOH,C2H5OH

C.

C2H4, CH3COOH

D.

CH3COOH, CH3OH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tinh bột →glucozơ (C6H12O6)→C2H5OH→CH3COOH→CH3COOCH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...