Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột-> X-> Y-> axit axetic. X và Y là

A.

glucozơ, ancol etylic

B.

glucozo, anđehit axetic 

C.

glucozo, etyl axetat 

D.

ancol etyl, anđehit axetic

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...