Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Các chất X, X1, X2 và X3 lần lượt là những chất nào sau đây?

A.

Cu(NO3)2, CuO, Cu và FeCl2.

B.

Fe(NO3)2, FeO, Fe và FeCl2.

C.

Cu(NO3)2, Cu2O, Cu và FeCl2.

D.

Fe(NO3)3, FeO, Fe và FeCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe(NO3)2, FeO, Fe và FeCl2.

Hỗn hợp màu nâu đỏ gồm Fe(OH)2 và Fe(OH)3 do Fe(OH)2 bị oxi hóa trong oxi không khí chuyển thành Fe(OH)3

các ptpu

2Fe(NO3)2      2FeO + 4O2 + O2

FeO   + H2    Fe + H2O

Fe+ 2FeCl3  →3  FeCl2

FeCl2 +2 AgNO3 → Fe(NO3)2 +2gCl ↓

Fe(NO3)2 +  2NaOH  → Fe(OH)2↓   + 2NaNO3

lọc kết tủa để ngoài không khí

4Fe(OH)2 +  O2  + 2H2O →  4Fe(OH)3  (màu nâu đỏ)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...