Cho sơ đồ chuyển hóa: glucozo-> X-> Y-> CH3COOH. X,Y là

A.

CH3CHO, CH3CH2OH

B.

CH3CH2OH, CH3CHO

C.

CH3CH2OH, CH2=CH2

D.

CH3CH(OH)COOH, CH3CHO

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...