Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe3O4 + dung dịch HI (dư) Trac nghiem online - cungthi.vn X + Y + H2O Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :

A. Fe và I2.
B. FeI3 và FeI2.
C. FeI2 và I2.
D. FeI3 và I2.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...