Cho sinα + cosα = m. Khi đó giá trị sinαcosα bằng:

A.

m2 - 12

B.

m2 + 12

C.

1 - m22

D.

2m2 - 12

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: (sinα + cosα) = 1 - 2sinαcosα ⇒ sinαcosα = 1 - m22

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...