Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất?

A.

Thấy có bọt khí thoát ra.

B.

Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.

C.

Do cho rất từ từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra.

D.

Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu do cho rất từ từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit NaHCO3. Một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...