Cho quỳ tím vào dung dịch mỗi hợp chất dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hoá đỏ?

(1) H2N-CH2-COOH;

(2) ClNH3-CH2-COOH;

(3) H2N-CH2-COONa;

(4) H2N-CH2-CH2-CH(CH3)-COOH;

(5) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

A.

(3) và (5).

B.

(2) và (5).

C.

(1) và (5).

D.

(1) và (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2) và (5).

Dung dịch nào làm quỳ tím hoá đỏ là: ClNH3-CH2-COOH và HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...