Cho polime [-NH-(CH2)5-CO-)]n tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp. Sản phẩm sau phản ứng là:

A.

NH3.

B.

NH3 và C5H11COONa.

C.

C5H11COONa.

D.

H2N-(CH2)5-COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NH3 và C5H11COONa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...