Cho phương trình (S): x2 + my2 + z2 + 2(m - 1)x - 2y + 2z - m + 3 = 0
Với giá trị nào của m, phương trình đã cho là phương trình của mặt cầu?

A.

m = 1

B.

m = 1 và m ≠ 0

C.

m ∈ Ø

D.

m = -1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...