Cho phương trình: x4 + ax3 + bx2 + cx - 2 = 0. Khẳng định đúng là

A.

Tồn tại các giá trị nào đó của a, b, c thì phương trình vô nghiệm.

B.

Phương trình có đúng một nghiệm.

C.

Phương trình có đúng hai nghiệm.

D.

Phương trình có ít nhất hai nghiệm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...