Cho phương trình sau:

(A?) Glixêrin + axit béo.

(A?) của phương trình trên là

A.

prôtêin.

B.

lipit.

C.

axit nuclêic.

D.

nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lipit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...