Cho phương trình: |(m2 - 3m + 2)x + m - 3| = 2. Phương trình nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi:

A.

m = 2

B.

m = 1

C.

m = 1 và m = 2

D.

Đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình: |(m2 - 3m + 2)x + m - 3| = 2 ⇔ (m2 - 3m + 2)x + m - 3 = ±2         (1)
Ta có : m2 - 3m + 2 = 0 ⇔ m = 1 và m =2.
           
Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x khi m = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...