Cho phương trình: |(m2 - 3m + 2)x + m - 3| = 2. Phương trình nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi:

A.

m = 2

B.

m = 1

C.

m = 1 và m = 2

D.

Đáp số khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...