Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số) : aFeSO4 + bCl2 Trac nghiem online - cungthi.vn cFe2(SO4)3 + dFeCl3 Tỉ lệ a : c là :

A. 2 : 1.
B. 3 :1.
C. 3 : 2.
D. 4 : 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...