Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn + Cu2+  Cu + Zn2+

( Biết = -0,76 V; = 0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hóa trên là?

A.

+1,10 V.

B.

-0,42 V.

C.

-1,10 V.

D.

+0,42 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+1,10 V.

=  −  = 0,34 − (-0,76) = 1,1 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...