Cho phản ứng hạt nhân ${}_{17}^{37}Cl+X\to {}_{18}^{37}Ar+n$, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. ${}_{1}^{1}H$
B. ${}_{1}^{2}D$
C. ${}_{1}^{3}T$
D. ${}_{2}^{4}He$.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...