Cho phản ứng hạt nhân ${}_{1}^{2}H+{}_{3}^{6}Li\to {}_{2}^{4}He+{}_{2}^{4}He$. Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli được tạo thành theo phản ứng trên là.

A. 3,1.1011 J
B. 4,2.1010 J
C. 2,1.1010 J
D. 6,2.1011 J
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...