Cho phản ứng : Cu2O + H2SO4 (loãng)  CuSO4 + Cu + H2O. Phản ứng trên là thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

A.

Phản ứng oxi hoá - khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất khác nhau.

B.

Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử.

C.

Phản ứng tự oxi hoá - khử.

D.

Không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng tự oxi hoá - khử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...