Cho phản ứng : Cu2O + H2SO4 (loãng)  CuSO4 + Cu + H2O. Phản ứng trên là thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

A.

Phản ứng oxi hoá - khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất khác nhau.

B.

Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử.

C.

Phản ứng tự oxi hoá - khử.

D.

Không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng tự oxi hoá - khử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...