Cho phản ứng:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Câu nào đúng?

A.

Đây là phản ứng điều chế thuốc nổ không khói.

B.

Trong phản ứng này còn 2 nhóm -OH của xenlulozơ chưa phản ứng.

C.

Xenlulozơ cũng là một axit.

D.

Xenlulozơ cũng là một este.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đây là phản ứng điều chế thuốc nổ không khói.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...