Cho phản ứng:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Câu nào đúng?

A.

Đây là phản ứng điều chế thuốc nổ không khói.

B.

Trong phản ứng này còn 2 nhóm -OH của xenlulozơ chưa phản ứng.

C.

Xenlulozơ cũng là một axit.

D.

Xenlulozơ cũng là một este.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...