Cho parabol P: y = x+ x + 4. Khi dịch chuyển P lên trên 2 đơn vị ta được parabol P' có phương trình là:

A.

y = x+ x + 2

B.

y = x+ x + 6

C.

y = x+ 4x + 6

D.

Một hàm số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị hàm số y = f(x) khi dịch chuyển lên trên 2 đơn vị ta được đồ thị của hàm số

y = f(x) + 2 = x+ x + 4 + 2 = x+ x + 6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...