Cho parabol P: y = x+ x + 4. Khi dịch chuyển P lên trên 2 đơn vị ta được parabol P' có phương trình là:

A.

y = x+ x + 2

B.

y = x+ x + 6

C.

y = x+ 4x + 6

D.

Một hàm số khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...