** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb).

Biểu hiện nào quan trọng nhất để kết luận phép lai tuân theo quy luật hoán vị gen?

A.

Tỉ lệ 9 : 6 : 4 : 1.

B.

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn (aabb) ≠ .

C.

Có 4 kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

D.

4 loại kiểu hình có tỉ lệ khác 9 : 3 : 3 : 1.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...