** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb).

Biểu hiện nào quan trọng nhất để kết luận phép lai tuân theo quy luật hoán vị gen?

A.

Tỉ lệ 9 : 6 : 4 : 1.

B.

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn (aabb) ≠ .

C.

Có 4 kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

D.

4 loại kiểu hình có tỉ lệ khác 9 : 3 : 3 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 4 kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

F2: 3A- : 1aa  F1: Aa x Aa.

       B- : 1bb  F1: Bb x bb.

F1: (Aa, Bb) x (Aa, bb)  F2 phân li 9 : 6 : 4 : 1 ≠ 3 : 3 : 1 : 1.

Suy ra quy luật hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...