** Cho P thuần chủng, F1 đồng loạt xuất hiện cây quả to, màu đỏ và dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb). Cho F1 tự thụ, đời F2 có 4 loại kiểu hình trong số 7300 cây, có 1533 cây quả nhỏ, màu đỏ. Tương phản với quả đỏ là quả vàng. Tỉ lệ các loại giao tử của F1

A.

AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%.

B.

AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.

C.

AB = ab = 10%; Ab = aB = 40%.

D.

AB = ab = Ab = aB = 25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%.

Cây có kiểu gen aabb chiếm 0,5 - 0,21 = 0,04.

 => Giao tử ab = AB = 0,2.

=> Giao tử aB = Ab = 0,5 - 0,2 = 0,3.

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...