** Cho P mang các cặp gen: (Aa, Bb) x (Aa, Bb). Kết quả tự thụ giữa P, thu được F1 có 4 kiểu hình gồm 4000 cây, trong đó có 960 cây quả xanh, chín sớm.

Dấu hiệu nào cơ bản nhất để từ đó xác định phép lai tuân theo quy luật hoán vị gen?

A.

F1 xuất hiện 4 kiểu hình.

B.

F1 tăng xuất hiện biến dị tổ hợp.

C.

Tỉ lệ cây quả xanh, chín sớm khác .

D.

Tỉ lệ cây quả xanh, chín sớm khác .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...