Cho nhị thức bậc nhất img1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

img1 với img2.

B.

img1 với img2.

C.

img1 với img2.

D.

img1 với img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: img1img2 .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...