Cho năm phương trình:

x2 + (m + 2)x + m = 0          (1) x2 - 2(m + 1)x + m - 5 = 0               (2)
2(m2 + 1)x2 - 2mx + 1 = 0    (3) x2 - 2(m - 2)x + 3m2 - 5m + 12 = 0   (4)
x2 + (3m + 1)x + m2 - 3m + 7 = 0 (5)


Khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Trong năm phương trình trên, các phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m là:

A.

(1)

B.

(1) và (2)

C.

(1), (2) và (5)

D.

(1) và (5)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...