Cho một số tính chất:

Có dạng sợi (1);

Tan trong nước (2);

Tan trong nước Svayde (3);

Phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4);

Tham gia phản ứng tráng bạc (5);

Bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6).

Các tính chất của xenlulozơ là:

A.

(3), (4), (5) và (6).

B.

(1) (3), (4) và (6).

C.

(2), (3), (4) và (5).

D.

(1), (2), (3) và (4).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...