Cho một số tính chất:: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc(xúc tác axit sunfuric đặc) (4);tham gia phản ứng tráng bạc(5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng(6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A.

(3), (4), (5) và (6)

B.

(1), (3), (4) và (6)

C.

(2), (3), (4) và (5)

D.

(1,), (2), (3) và (4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1), (3), (4) và (6)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...