" Cho một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền: 0,4AA: 0,4 Aa : 0,2 aa. A quy định lông xoăn, a quy định lông thẳng, Khi đạt trạng thái cân bằng, số lượng cá thể của quần thể gồm 5000 cá thể."

Tần số tương đối các alen A, a của quần thể trên là:

A.

A : a = 0,8 : 0,2.

B.

A : a = 0,6 : 0,4.

C.

A : a = 0,4 : 0,6.

D.

A : a = 0,5 : 0,5

 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...