Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Ta xét các mệnh đề sau:

2. um - uk = (m - k)d với mọi số nguyên dương m và k.
3. u1.um = u2.um-1 với mọi số nguyên dương m ≥ 4.
Trong các mệnh đề trên:

A.

Không có mệnh đề nào đúng.

B.

Có 1 trong 3 mệnh đề đúng.

C.

Có 2 trong 3 mệnh đề đúng.

D.

Cả 3 mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Dễ thấy các mệnh đề 1, 2 đúng.
+ Xét cấp số cộng hữu hạn 1, 3, 5, 7. Ta thấy 1.7 ≠ 3.5 do đó mệnh đề 3 sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...