Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu2+, Fe3+ và Ag+. Chọn các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên (theo thứ tự) trong các phản ứng sau đây?

a) Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+.

b) Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu.

c) Mg + Fe2+  Mg2+ + Fe.

d) Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu.

e) Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag.

f) Mg + 2Ag+  Mg2+ + 2Ag.

g) 3Mg + 2Fe3+  3Mg2+ + 2Fe.

A.

f, b, g.

B.

f, a, e, g, d.

C.

f, a, b, c.

D.

f, g, b, d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

f, a, b, c.

Các phản ứng xảy ra theo thứ tự là:

Mg + 2Ag+  Mg2+ + 2Ag.

Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+.

Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu.

Mg + Fe2+  Mg2+ + Fe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...