Cho mặt cầu bán kính img1 ngoại tiếp một hình lập phương cạnh img2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 img3 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. Bán kính mặt cầu: img4  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...