Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng $14\,\,\Omega $, điện trở thuần $8\,\,\Omega $, tụ điện có dung kháng $6\,\,\Omega $, biết điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là

A. 250 V.
B. $100\sqrt{2}\,\,V.$
C. 100 V.
D. $125\sqrt{2}\,\,V.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...