Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị của điện trở R, độ tự cảm L điện dung C thỏa mãn điều kiện $4L=C{{R}^{2}}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số ${{f}_{1}}=60\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{1}}$. Khi tần số là ${{f}_{2}}=120\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{2}}$. Khi tần số là ${{f}_{3}}=240\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{3}}$.Giá trị của ${{k}_{3}}$ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,60
B. 0,80
C. 0,50
D. 0,75
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...