Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị của điện trở R, độ tự cảm L điện dung C thỏa mãn điều kiện $4L=C{{R}^{2}}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số ${{f}_{1}}=60\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{1}}$. Khi tần số là ${{f}_{2}}=120\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{2}}$. Khi tần số là ${{f}_{3}}=240\text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là ${{k}_{3}}$.Giá trị của ${{k}_{3}}$ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,60
B. 0,80
C. 0,50
D. 0,75
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...