Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. X là một hộp đen chứa 1 phần tử R hoặc L hoặc C, biết UAB = 100cos100πt (V); IA = (A), P = 100 (W), C =  (F), i trễ pha hơn UAB. Tìm cấu tạo X và giá trị của phân tử?

A.

Hộp đen chứa phần tử R = 50 Ω.

B.

Hộp đen chứa phần tử C = 2 μF.

C.

Hộp đen chứa cuộn dây không thuần cảm L =  H; r = 50 Ω.

D.

Hộp đen chứa cuộn dây thuần cảm L =  H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hộp đen chứa cuộn dây không thuần cảm L =  H; r = 50 Ω.

Vì cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp nên hộp X phải chứa phần tử L và R. Mặt khác, theo đầu bài hộp đen chứa 1 phần tử R hoặc L hoặc C nên hộp đen phải chứa cuộn dây không thuần cảm. Vậy hộp đen là một cuộn dây có r ≠ 0.

Ta có: P = I2r r = = 50 (Ω).

Mặt khác: r2 + (ZL – ZC) = |ZL – ZC| = 

Giải ra: ZL = 80 (W) L = = (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...