Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:      

Nguồn điện có suất điện động  = 9 V,

điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở:

R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω. Các tụ điện:

C1 = C2 = 0,4 μF.

Bây giờ đóng K. Số electron di chuyển qua K ngay sau khi đóng K bằng
Cho biết e = - 1,6 . 10-19C:

A.

1,125 . 1013 electron.

B.

9,25 . 1012 electron.

C.

8,76 . 1012 electron.

D.

7,24 . 1012 electron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,125 . 1013 electron.

Khi K đóng, tụ điện C1 xem như mắc giữa

hai điểm A và B, trong lúc C2 xem như mắc

giữa hai điểm M và N. Do đó điện tích của

các tụ điện bây giờ bằng:

q’1 = C1 . UAB                         (1)

q'2 = C2 . UMB                        (2)

UAB = (R2 + R3) . I = (2 + 2) . 1,5 = 6 V

UMB = R3 . I = 2 . 1,5 = 3 V

Thay các giá trị của điện dung và hiệu điện thế vào (1) và (2) sẽ có được:

q’1 = 1,2 . 10-6 C

q’2 = 0,6 . 10-6 C

Khi K mở, tổng điện tích trên các bản tụ điện nối với N bằng:

Q = (-qi1) + q2= 0

Khi K đóng, tổng điện tích trên các bản tụ điện nối với N bằng:

Q’ = (- q’1) + (- q’2) = (-1,2 . 10-6 C) + (- 0,6 . 10-6 C)

Q’ = -1,8 . 10-6C

Vậy lượng điện tích được chuyển qua K ngay khi K đóng bằng:

Q’ - Q = -1,8 . 10-6 C

Số electron được chuyển qua K do đó bằng:

n = = 1,125 . 1013 electron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...