Cho mạch cầu Wheatstone như hình vẽ. P, Q

và R là các hộp điện trở có thể nhận giá trị                       

nguyên từ 0 đến 1000Ω; X là điện trở chưa biết.

Khi P và Q nhận giá trị 300Ω, thay đổi giá trị

của R thì cầu vẫn không cân bằng và dòng điện

qua điện kế luôn theo một chiều nhất định. Giải

thích nào sau đây về điện trở còn thiếu là hợp lý?

A.

Lớn hơn 300Ω.

B.

Lớn hơn 1000Ω.

C.

Không phải là giá trị nguyên của ohm.

D.

Nhỏ hơn 1Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...