Cho mạch cầu Wheatstone như hình vẽ. P, Q

và R là các hộp điện trở có thể nhận giá trị                       

nguyên từ 0 đến 1000Ω; X là điện trở chưa biết.

Khi P và Q nhận giá trị 300Ω, thay đổi giá trị

của R thì cầu vẫn không cân bằng và dòng điện

qua điện kế luôn theo một chiều nhất định. Giải

thích nào sau đây về điện trở còn thiếu là hợp lý?

A.

Lớn hơn 300Ω.

B.

Lớn hơn 1000Ω.

C.

Không phải là giá trị nguyên của ohm.

D.

Nhỏ hơn 1Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lớn hơn 1000Ω.

Cầu Wheatstone cân bằng khi: = 1

 R = x. Khi R < x thì dòng qua G theo một chiều nào đó và khi

R > x thì nó sẽ đổi chiều.

R thay đổi từ 0 - 1000Ω mà dòng điện qua G không đổi chiều nên dễ thấy x > 1000Ω là phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...