Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).

A.

550.

B.

810.

C.

750.

D.

650.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

750.

Hướng dẫn: cần lưu ý 3 điểm:

- Từ tinh bột tạo thành ancol etylic qua 2 giai đoạn và hiệu suất 81% là hiệu suất chung cùa toàn bộ quá trình.

- Do đun kĩ dung dịch X có tạo thêm kết tủa chứng tỏ có Ca(HCO3)2 trong dung dịch X.

- Để tính lượng CO2 từ CaCO3 và Ca(HCO3)2, không nhất thiết phải viết phương trình phản ứng giữa CO2 với Ca(OH)2, mà có thể áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với cacbon để từ số mol mỗi muối suy ra số mol CO2.

(C6H10O5)n nC6H12O6

tinh bột                         glucozơ

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

CO2

Do: Ca(HCO3)2  CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

           1                                  = 1

Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với cacbon suy ra:

= + = 5,5 + 2.1 = 7,5 (mol).

đó là: ntinh bột pưnglucozơ; nglucozơ.

 ntinh bột pư = . = (mol)

mà H = 81%  mtinh bột.162n. =750 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...