Cho m gam Na vào 500 ml dung dịch HCl 0,2M thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Trung hòa dung dịch X cần vừa hết 100 ml dung dịch HCl 0,2M. m và V có các giá trị là:

A.

2,3 gam; 1,12 lít.

B.

2,76 gam; 1,344 lít.

C.

2,76 gam; 0,672 lít.

D.

4,6 gam; 2,24 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,76 gam; 1,344 lít.

Na + H2O  NaOH + H2

NaOH + HCl  NaCl + H2O

 nHCl = 0,5.0,2 + 0,1.0,2 = 0,12 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...