Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo ra 6,48 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 1,2 gam Br2. Thành phần % khối lượng glucozơ có trong X là:

A.

50%.

B.

12,5%.

C.

25%.

D.

75%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

25%.

nglucozơ =  = 0,075 (mol).

 nXnAg =  = 0,03 (mol)  nfructozơ = 0,03 − 0,0075 = 0,0225 (mol).

 % glucozơ .100% = 25,0%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...