Cho m gam hỗn hợp X gồm FexOy, CuO và Cu (x,y nguyên dương) vào 600ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

22,7.

B.

28,45. 

C.

29,1.

D.

27,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số mol HCl là: img1  Kim loại không tan là Cu dư img2 (dư) = 6,4 gam Cu dư img3 Dung dịch Y gồm :img4img5 vì: img6  Sơ đồ phản ứng: img7  img8  Phản ứng tạo kết tủa Ag :                          img9  img10  Phản ứng tạo H2O:                               img11  img12  img13  gam gần 29,1 gam nhất.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...