Cho m gam glucozơ lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

45.

B.

22,5.

C.

14,4.

D.

11,25.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

22,5.

= = 0,2 (mol)

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

   0,1                             0,2 (mol)

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3

0,2                          0,2 (mol)

 m =  = 22,5 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...