Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A.

CH3COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3.

C.

CH2=CHCOOCH3.

D.

CH3COOCH=CH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H5COOCH3.

X là este đơn chức. Gọi công thức của X là RCOOR'.

Có nNaOH = 0,1 (mol).

RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH

                 0,1           0,1          0,1 (mol)

                                 9,6          3,2 (g)

 MRCOONa = 96 (g)  R = 29 (C2H5).

MR'OH = 32  R' = 15 (CH3).

Vậy công thức của este là C2H5COOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...