Cho m (gam) anilin tác dụng với HCl đặc, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,31 (gam) muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là:

A.

16,740.

B.

20,925.

C.

18,750.

D.

13,392.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20,925.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...